Jak učit děti efektivně bylo téma semináře pro vychovatele dětských domovů

28.02.2022

Ve středu 23. 2. proběhl on-line seminář organizovaný platformou DOMOVY SOBĚ společnosti yourchance o.p.s. Její spoluzakladatelka Gabriela Štiková, která je rovněž terapeutkou, představila společně s lektorkou Simonou Jetmarovou, zástupkyní ředitelky v Pedagogicko-psychologické poradně Prahy 10 vychovatelkám a vychovatelům z dětských domovů možnosti efektivního učení dětí. Téměř padesát účastníků se dozvědělo více o tom, jak také může probíhat domácí příprava do školy a jak lépe lze děti motivovat k tomu, aby se učily samostatně.

Seminář byl dále věnován efektivním relaxačním technikám při učení. Zazněla důležitost přestávek pro děti i jak pracovat s jednotlivými styly učení. Dále byla řeč o principech pravohemisférového a levohemisférového stylu učení a o tom, jaká jsou specifika v učení u extroverta a introverta. Účastníci se na semináři dozvěděli svůj osobní styl a dostali tipy na užitečné webové aplikace k domácí přípravě.

Každý člověk je originál a také jeho přístup k učení je originální. To, co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému. Na semináři byly podle specifik děti doporučeny místa a časy, kdy se učit, aby tento proces byl maximálně efektivní. "Důležité je také místo učení a správné osvětlení u něj," doplňuje Gabriela a věnuje další část aktivitě člověka v průběhu dne.

Od 6. hodiny ranní prudce stoupá aktivita těla, vrchol aktivity (psychických sil) dosahuje mezi 11. a 12. hodinou. Nejhlubší útlum je asi mezi 13:30 až 14:30 a vrchol odpolední aktivity je mezi 15. až 17. hodinou, kdy jsme ve formě, zvyšuje se i fyzická aktivita a zbystřují se smyslové orgány. Kolem 18. hodiny máme dobrou úroveň fyzické aktivity a psychická aktivita postupně klesá, je to zároveň hodina emoční senzitivity (např. lépe vnímáme hudbu, ale snadněji se i rozčílíme). 21. hodina je "hodinou paměti", tj. vhodná doba na večerní studium. Poté už by neměly následovat žádné aktivity - pouze spánek. Novou látku z večerního studia je pak vhodné si hned následující den ráno zopakovat, lépe se tak ukládá do dlouhodobé paměti.

Koncentrace a soustředěnost se mění podle věku člověka. U žáků pozvolna roste, například v 7. třídě ZŠ je kolem 15 minut. Vysokoškoláci se koncentrují průměrně 45 minut. Je důležité uvědomit si a respektovat, že přestávky jsou stejně důležité jako učení samotné.

Jaký vliv na učení má zapojení levé a pravé hemisféry mozku znázorňuje obrázek na konci článku.

Na Gábinu navázala ve vedení semináře Simona Jetmarová, zástupkyně ředitelky v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 10 a Lexiku. Simona je speciální pedagog a k její práci patří diagnostika, poradenství, konzultace i reedukační činnosti u dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení a/nebo chování, jako dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, ADHD, ADD).

Simona se úvodem své části zastavila u domácích úkolů. Správně zadaný domácí úkol má stimulovat myšlení, je zábavný, hravý, zajímavý. Netrvá dlouho (v řádech minut), nespoléhá na pedagogickou práci vychovatele a je z něj patrné, proč je jeho splnění užitečné. Dále představila motivátory k učení a jak učení zatraktivnit. Připravila si dále část o specifikách učení u dětí s poruchou pozornosti.

Pro zvýšení motivace v procesu učení vidí vhodnou kombinaci individuální a skupinové práce, práci v kruhu- pokud je nezbytný vzájemný oční kontakt (pohybové hry, diskuze, rituály, kruhové tance). Hovořila také o kooperativním vyučování, které například dětem s ADHD pomáhá dětem především tím, že dostávají rychleji zpětnou vazbu a nemusí dlouho čekat, až na ně přijde řada. V malé skupině si také nejlépe procvičí sociální dovednosti.

Mezi kreativní postupy při učení patří podpora souhry levé a pravé hemisféry, využití brainstormingu, myšlenkových map, preventivního myšlení a samozřejmě znalost svého učebního stylu/typu.

Lektorka se dále zabývala styly učení, tedy způsobům osvojování poznatků, které tvoří dovednosti, zkušenosti a schopnosti. Účastníkům předeslala učební styly a jejich strategie - obrázky na konci článku.

Simona dále uvedla, že každý člověk má kombinaci učebních stylů, přičemž jeden z nich může mít více rozvinutý než ostatní. Styl učení se může lišit podle situace, předmětu, typu látky apod. Lektorka vyzvedla velký význam učebního stylu pro studium a učení se každého z nás. Pokud budeme znát svůj učební styl, budeme schopni studovat efektivněji, učení bude lehčí, zábavnější, dosáhneme lepších výsledků. Každý učební styl využívá jinou část mozku. Pokud se naučíme využívat stylů více, zapojíme více mozkové kůry a budeme v učení ještě lepší. Účastníci si mohli na semináři vyplnit dotazník, jehož výstupem byl právě jejich učební styl.

Další část semináře byla věnována zásadám komunikace a práce s dětmi s ADD/ADHD, doporučení na tyto zásady nabízíme v tomto dokumentu.

Závěr akce byl věnován duševní hygieně, potřebě relaxace a relaxačním technikám. Ty mohou zkvalitnit výuku a proces učení, pokud jsou správně realizované.

U dětí slouží relaxace к uvolnění organismu, ke snížení svalového a mentálního stresu. Relaxace přispívá rovněž k tomu, že děti jsou pozornější, lépe se zapojují do hry a jsou vnímavější. Pomáhá jim zvyšovat sebedůvěru, zdokonalovat paměť a soustředění a umožňuje tak zlepšovat kvalitu procesu učení. Po více nebo méně intenzivní duševní nebo tělesné aktivitě umožňuje relaxace dítěti dosáhnout stavu pohody, klidu a harmonického soustředění pro příští činnost (ať už je to další školní výuka, hudební výchova, nebo jídlo, návrat domů atd.). Relaxace přispívá rovněž к rozvoji laterality. Učí děti osvojovat si prostorové pojmy (horizontální, vertikální, pravý, levý, nahoře, dole, vpředu, vzadu), nezbytné pro čtení a psaní. Relaxace tedy usměrňuje energii dětí, upravuje úroveň jejich aktivace a přispívá к jejich celkové pohodě.

Web DOMOVY SOBĚ nabízí širší možnosti podpory pracovníkům dětských domovů. Cílem je především poskytnout prostor pro rozvoj, sdílení zkušeností a vzdělávání vychovatelů v dětských domovech. Zároveň však podpořit význam jejich každodenní práce, která často není doceněna.

Měsíc březen bude v DOMOVY SOBĚ věnován tématu Finanční gramotnost dětí a mládeže. Tématu bude věnována také další akce Káva s... Janou Merunkovou, která proběhne ve středu 23. 3. 2022 od 9 do 10:30 hodin. Registrace jsou již nyní možné na webu www.domovysobe.cz/kava-s/.

Téma další online Kávy s... pro vás reaguje na letošní Týden finančního vzdělávání, který u nás proběhne v rámci mezinárodní iniciativy Global Money Week v týdnu 21. 3. - 27. 3. Pro vaše dětské domovy jsme připravili aktivitu, kdy se může každý dětský domov do týdne vzdělávání o penězích zapojit. Více o GMW a registrace na akci pro váš dětský domov na webu https://www.fgdoskol.cz/gmw-2022/ nebo zde: https://forms.gle/DUGEJJX6GzReBmy4A. Přijďte se dozvědět novinky v oblasti hospodaření, jak si zlepšit osobní i rodinný profit, vlastní rozpočet a stát se zodpovědných správcem vlastních peněz.

Pokud máte Facebook, je tu pro vás facebooková skupina DOMOVY SOBĚ. Zde https://www.facebook.com/groups/domovysobe také najdete vše aktuální i to, co proběhne nebo je již za námi.